logo fundusze

O nas

KCDO – Krajowe Centrum Danych Otwartych

Polska firma technologiczna z  sektora Climate Tech. Lider na rynku analizy danych z otwartych źródeł dla branży OZE.

Naszym celem jest aktywne wspieranie digitalizacji, automatyzacji i usprawniania procesów związanych z szybkim dostępem do danych oraz analityką w służbie transformacji energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego, potrzeb w ochronie środowiska naturalnego, zrównoważonego użycia surowców, usprawnienia przepływu kapitału (ze szczególnym naciskiem na zagospodarowywanie mienia nieruchomego) oraz wzmocnienie procesów ESG wśród naszych klientów.

Narzędzia oparte o deep data agregują, porządkują i automatycznie przetwarzają wielkie zbiory danych, szczególnie przestrzenne/GEO, zmieniając je na użyteczną wiedzę biznesową zawartą w raportach np. o lokalizacjach pod budowę infrastruktury OZE.

Nasz produkt dla branży OZE w krótkim czasie automatycznie weryfikuje potencjał dowolnej wielkości terenu dla OZE (powiat, województwo, połowa powierzchni Polski) na bazie przeszło 150 możliwych do zdefiniowania przez Klienta kryteriów istotnych dla dowolnej budowy infrastruktury OZE.

Algorytmy GEOBrain wskazują zakwalifikowane działki lub grupy działek oraz dostarczają bezbłędną analizę, którą w tradycyjnych procesach manualnych wykonują zespoły eksperckie. Nasz produkt zmienia sposób pracy z danymi, jakość i precyzyjność informacji jak też redukuje czas i zwielokrotnia skalę poszukiwań terenu inwestycyjnego z mniejszym nakładem kosztów i czasu.

Nasz produkt znajduje zastosowanie, wszędzie tam, gdzie data-driven business ma decydującą role, a szybkość dotarcia do danych i jakość dostarczonej analizy wpływa nie tylko na usprawnienie procesów, ale pomaga w podjęciu lepszej decyzji szybciej i buduje przewagę konkurencyjną otwierając nowe możliwości rozwoju.

Jesteśmy firmą ClimateTech

Wspieramy społeczeństwa na ich drodze do zrównoważonego rozwoju

Dzięki technologii demokratyzujemy dostęp do danych i obniżamy barierę wejścia dla biznesu, samorządów, gmin do branży OZE w drodze do transformacji energetycznej.

Niezwykle trudny i czasochłonny dostęp do informacji zarezerwowanych dla niewielu podmiotów, zamieniamy w transparentny zautomatyzowany proces, którego wynikiem jest wiedza o wysokiej jakości i wartości dla każdego podmiotu zainteresowanego w inwestowanie w branżę energii odnawialnej.

Oferujemy przyjazny dla naszych klientów, kompleksowy i przejrzysty dostęp do danych i wyników wyszukiwania lokalizacji pod inwestycje OZE.

Z kim współpracujemy?

Projekty UE

 „Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”

„Automatyczna analiza uchwał w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu (MPZP) dla optymalizacji kosztów inwestycyjnych przy budowie infrastruktury energii odnawialnej”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19
Działanie: 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację
Nr umowy o dofinansowanie: POIR.06.02.00-02-0424/21
Rodzaj projektu: konkursowy

Czas trwania projektu: 01.01.2023 – 30.11.2023.

Cel Projektu: 
Projekt ma na celu wdrożeniu dedykowanego, cyfrowego rozwiązania do przetwarzania i interpretacji tekstów z uchwał Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu (MPZP).

Planowane efekty wynikające z wdrożenia procesu digitalizacji jest:

  • uporządkowanie treści dokumentów z agregacją do kodów obszarów zagospodarowania
  • kompleksowa wektoryzacja map obrazujących zakres planów i przyporządkowania kodów obszarów
  • połączenie tekstu z zachowaniem porządku czasowego wykluczających się zapisów.


Wartość projektu: 292 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 248 200,00 PLN