logo fundusze

Projekty

Projekty UE

 „Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”

„Automatyczna analiza uchwał w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu (MPZP) dla optymalizacji kosztów inwestycyjnych przy budowie infrastruktury energii odnawialnej”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19
Działanie: 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację
Nr umowy o dofinansowanie: POIR.06.02.00-02-0424/21
Rodzaj projektu: konkursowy

Czas trwania projektu: 01.01.2023 – 30.11.2023.

Cel Projektu: 
Projekt ma na celu wdrożeniu dedykowanego, cyfrowego rozwiązania do przetwarzania i interpretacji tekstów z uchwał Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu (MPZP).

Planowane efekty wynikające z wdrożenia procesu digitalizacji jest:

  • uporządkowanie treści dokumentów z agregacją do kodów obszarów zagospodarowania
  • kompleksowa wektoryzacja map obrazujących zakres planów i przyporządkowania kodów obszarów
  • połączenie tekstu z zachowaniem porządku czasowego wykluczających się zapisów.


Wartość projektu: 292 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 248 200,00 PLN