logo fundusze

Projekty

Projekty UE

„Platforma IPEO – Inteligentna Platforma dla Energii Odnawialnej” 

Firma Krajowe Centrum Danych Otwartych Sp. z o. o. uzyskała dofinansowanie w trakcie konkursu organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach pierwszego naboru wniosków do Ścieżki SMART 1 dla spółek sektora MŚP. Ścieżka SMART jest jednym z głównych działań realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG).

Numer projektu: FENG.01.01-IP.02-0084/23

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych mających na celu opracowanie Inteligentnej Platformy dla Energii Odnawialnej (IPEO), która przyspieszy proces transformacji energetycznej poprzez m.in. selekcję i rekomendację terenów dla inwestycji w różnego rodzaju odnawialne źródła energii jak lądowa energetyka wiatrowa czy energetyka solarna.

Odbiorcami Platformy IPEO będą 4 grupy interesariuszy: 

  • osoby indywidualne, 
  • przedsiębiorcy jak m.in. inwestorzy w OZE/inwestorzy zagraniczni/przemysł energochłonny, 
  • gminy, 
  • klastry i spółdzielnie energetyczne.

IPEO przyspieszy podejmowanie decyzji w oparciu o model data-driven-business w zakresie inwestycji w OZE.

W module B+R opracowany zostanie innowacyjny algorytm decyzyjny i model rekomendacyjny uzupełniony o rozwiązania z zakresu uczenia maszynowego, który finalnie zostanie przetestowany na grupie wytypowanych odbiorców. 

Rozwiązanie oparte będzie na autorskiej technologii przetwarzania wielkich zbiorów danych przestrzennych wykorzystującą deep-data lakes. W rezultacie platforma IPEO dostarczy numeryczne i zaudytowane informacje dotyczące lokalizacji, potrzeb biznesowych, wartości i możliwości usługodawców, co pozwala na przyspieszenie procesów transformacji energetycznej. Ważnym aspektem platformy będzie zapewnienie bezpieczeństwa danych użytkowników.

IPEO doprowadzi do zmiany podejścia (transformacji co najmniej na poziomie krajowym) do wykorzystywania innowacyjnych narzędzi informatycznych z przetwarzaniem wielkich zbiorów danych, machine learning. Realizacja projektu pozwoli na obniżenie bariery dla pozyskania wiedzy trudnej do zdobycia w krótkim czasie, dostarczeniu scenariuszy dla m.in. dla precyzyjnego wyszukiwania na wielką skalę bardziej optymalnych pod budowę terenów i lokalizacji pod OZE, stacje ładowania pojazdów, magazyny energii, inne z uwzględnieniem potrzeb danej grupy interesariuszy.

Inteligentna platforma dla energii odnawialnych z silnikiem rekomendacyjnym będzie wartościowym narzędziem działającym na poziomie biznesu, samorządów, lokalnych społeczności i prywatnych właścicieli gruntów jak rolnicy, parafie, która pomoże w zlokalizowaniu najlepszych terenów pod różne infrastruktury OZE (m.in. lądowa energetyka wiatrowa, solarna, BESS, instalacje hybrydowe) oraz znalezieniu odpowiednich partnerów biznesowych w celu przyspieszenia transformacji energetycznej.

Uzupełniająco zrealizowane zostaną zadania w module Internacjonalizacja w celu szerokiego rozpowszechnienia wyników projektu. Po udanej komercjalizacji produktu w Polsce planuje się jego dalszy rozwój i przystosowanie do wymogów rynku europejskiego. Prezentacja wyników projektu na europejskich konferencjach zapewni dalszy rozwój platformy. W module kompetencje zaplanowano szkolenia dla pracowników spółki podnoszące ich kwalifikacje w zakresie zarządzania innowacjami i komercjalizacją wyników prac B+R. Wnioskodawca planuje szkolenia podnoszące kwalifikacje i skuteczność działu sprzedaży, szeroki pakiet szkoleń dla działu IT oraz Data Scientists, w obszarze sztucznej inteligencji i wizualizacji danych, podnoszenia kompetencji programistycznych, szkolenia dotyczące kreatywnego myślenia oraz zarządzania produktami innowacyjnymi.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

 

Dofinansowanie:

Koszty kwalifikowalne: 5 568 616,56 PLN

Przyznana Dotacja: 4 014 853,87 PLN